Tillväxt och utveckling hos barn med medfött hjärtblock

Long-term growth of children with autoantibody-mediated congenital heart block. Skog A, Eliasson H, Tingström J, Källberg H, Salomonsson S, The Swedish Congenital Heart Block Study Group, Sonesson SE, Wahren-Herlenius M. Acta Paediatr. 2013 Jul;102(7):718-26.
Klicka här för hela artikeln.


Neurodevelopment in children with and without congenital heart block born to anti-Ro/SSA-positive mothers. Skog A, Tingström J, Salomonsson S, Sonesson SE, Wahren-Herlenius M. Acta Paed. 2013 Jan; 102(1):40–46.
Klicka här för hela artikeln.

Svensk sammanfattning

I en tidigare studie där vi följde barn med hjärtblock från födseln upp till ett års ålder fann vi att barn med medfött hjärtblock som grupp har något lägre födelsevikt än barn utan hjärtblock. Vi observerade också att barn födda med hjärtblock vid ett års ålder fortfarande väger något mindre än barn utan hjärtblock. Detta arbete publicerades i den vetenskapliga tidsskriften Pedaitics år 2008 och finns att ladda ner här.

Eftersom medfött hjärtblock är en ovanlig sjukdom finns det få långtidsuppföljningar som undersöker hur barn med medfött hjärtblock växer och utvecklas i jämförelse med andra barn. Syftet med våra nästa två delstudier har varit att undersöka tillväxt och utveckling hos barn födda till Ro/SSA positiva mammor (både barn med medfött hjärtblock och deras syskon utan hjärtblock), i ett längre perspektiv upp, upp till 18 års ålder.

Resultaten av tillväxtstudien visar att barn med ett komplett medfött tredjegrads-block som grupp väger något mindre både i jämförelse med sina syskon utan hjärtblock och i jämförelse med svenska referensvärden för normalpopulationen från födseln upp till 2-3 års ålder, då en ”catch-up” initieras. Från 9-11 års ålder har dessa barn som grupp normala kroppsmått som inte skiljer sig väsentligt från varken syskonen utan hjärtblock eller svenska referensvärden. Trots att vikten hos barn med hjärtblock var låg vid födseln och under de första levnadsåren, inleddes således en spontan catch-up i vikt redan i småbarnsåren men som grupp nådde barnen med hjärtblock inte svenska referensstandarder förrän vid 9-11 års ålder. Uppföljning av tillväxt och kost hos barn med medfött hjärtblock är därför att rekommendera.

Vid analysen av neuropsykiatrisk utveckling, tyder våra data på att både SLE hos mamman och ett komplett hjärtblock hos barnet kan påverka barnets neuropsykiatriska utveckling precis som andra tidigare kända faktorer såsom manligt kön och att vara för tidigt född. I den studerade gruppen var inlärningssvårigheter vanligare hos barn till mammor med SLE, medan uppmärksamhetsproblem påverkades av både SLE hos mamman och hjärtblock hos barnet. Uppföljning av den neuropsykatriska utvecklingen kan således övervägas för barn med hjärtblock, speciellt om barnet är en pojke och mamman är diagnosticerad med SLE. Resultaten från den neuropsykiatriska uppföljningen bör dock tolkas med försiktighet då studien är utförd retrospektivt och studiegruppen är relativt liten.

« Back